REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM FIRM S.WITKO ORAZ WITKO Sp. z o.o.
 
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin składania zamówień w serwisie internetowym firm S.WITKO oraz WITKO Sp. z o.o. określa zasady sprzedaży towarów przez S.WITKO oraz WITKO Sp. z o.o. za pośrednictwem internetu zgodnie z ofertą handlową zawartą w internecie pod adresem: http://www.witko.com.pl.
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
SPRZEDAJĄCYM - należy przez to rozumieć firmę S.WITKO lub WITKO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 143,
KUPUJĄCYM - należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z S.WITKO oraz WITKO Sp. z o.o. Umowę sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu,
SERWISIE INTERNETOWYM - należy przez to rozumieć system sprzedaży umożliwiający składanie zamówień z wykorzystaniem technologii internetowych,
UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z serwisu internetowego,
DOSTĘPIE - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu zgodnie z przyznanymi dla danego użytkownika uprawnieniami.
 
§ 2.
PRAWO DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO
1. Dostęp do serwisu internetowego może być przyznany Kupującemu wyłącznie w trakcie obowiązywania umowy Sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu internetowego. Rozwiązanie umowy Sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego skutkuje utratą z tą chwilą prawa dostępu do Serwisu Internetowego.
2. Na wniosek Kupującego złożony drogą faksową lub internetową na formularzu rejestracji opracowanym przez Sprzedającego, Sprzedający przyznaje wskazanym osobom dostęp do serwisu internetowego podając szczegółowo zakres dostępu. Przyznając dostęp Sprzedający przydziela nowemu użytkownikowi konto. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta przyznanego użytkownikowi.
3. Złożenie wniosku o przyznanie dostępu do serwisu internetowego przez Kupującego stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.
4. Kupujący może posiadać więcej niż jednego użytkownika.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu internetowego bez podania przyczyn.
6. Użytkownik jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu Kupującego bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.
7. Sprzedający powiadomi Kupującego na piśmie o każdej zmianie (podmiotowej lub przedmiotowej) w zakresie dostępu do serwisu internetowego.
8. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego użytkownika i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie Sprzedającego o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do serwisu internetowego lub o nieprawidłowościach występujących w zawiadomieniu otrzymanym w myśl postanowień pkt. 7. Wobec Sprzedającego zmiana dostępu zgłoszona przez Kupującego jest skuteczna od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez użytkownika nawet jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane.
10. Sprzedający ma prawo cofnąć dostęp do serwisu internetowego wszystkim użytkownikom Kupującego, który nie dokonał żadnego zakupu u Sprzedającego w okresie kolejnych 6 miesięcy. Cofnięcie dostępu do serwisu internetowego może mieć miejsce także w sytuacji, gdy Kupujący prowadzi działalność konkurencyjną wobec Sprzedającego.
11. Wykrycie działania w serwisie internetowym systemu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont użytkowników Kupującego.
 
§ 3.
ZAMÓWIENIA
1. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w systemie internetowym nie wymagają potwierdzenia przez Kupującego w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. Sprzedającemu przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.
2. Kupujący nie może anulować zamówienia, chyba że Sprzedający wyrazi pisemną zgodę na anulowanie zamówienia. Sprzedający powiadomi Kupującego o całkowitej opłacie związanej z anulowaniem zamówienia, a Kupujący wyraża zgodę na pokrycie opłaty.
3. Produkty zamówione przez Kupującego zostaną dostarczone do lokalizacji wcześniej zdefiniowanej w zakładce „oddziały firmy”.
4. Wszystkie ceny prezentowane w systemie internetowym są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.
5. Cena netto zawiera koszty transportu i ubezpieczenia towarów dla zamówień o wartości powyżej 2000 zł netto.
6. Przedstawione w serwisie internetowym dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za straty, szkody lub kary będące wynikiem opóźnienia lub nie wyprodukowania, niedostarczenia lub niezrealizowania dostawy zgodnie z poniższymi warunkami z powodów będących poza kontrolą Sprzedającego.
 
§ 4.
TAJEMNICA HANDLOWA
1. Dane o cenach produktów oferowanych przez Sprzedającego w systemie internetowym oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla Kupującego wyłącznie dla celów związanych z zakupem od Sprzedającego oferowanych przez niego towarów.
2. Kupujący oraz żaden z jego użytkowników nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od Sprzedającego. W wypadku naruszenia powyższego zakazu Sprzedający może cofnąć Kupującemu prawo dostępu do serwisu internetowego.
 
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie postanowienia Umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.