Drogi Użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasz Serwis:

1. Zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO)) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, że:
Operator serwisu jest jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach funkcjonalności zawartych w Serwisie oraz w ramach plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w ww. celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności jego wyświetlaniem na Twoim urządzeniu, czy też korzystaniem z niektórych jego funkcjonalności. Serwis może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, ale w takich przypadkach prosi o Twoją wyraźną zgodę.
W zakresie wynikającym z RODO, każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Akceptacja zgody na przetwarzanie danych oznacza, że Twoje dane, w tym zawarte w plikach cookies, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

Polityka prywatności Akceptuję

Regulamin sklepu

REGULAMIN

Sklepu Internetowego WITKO

 

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego WITKO.

 

I. OZNACZENIE STRON, DEFINICJE ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

§ 1

 

Sprzedający – w zależności od rodzaju Produktów oznacza :

- Pana Sławomira Witkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S.WITKO, z siedzibą w Łodzi, 92-322 Łódź, al. Piłsudskiego 143, posiadającego nadany nr NIP : 7290000896 i / lub

WITKO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 92-322 Łódź, al. Piłsudskiego 143, wpisaną do KRS pod nr 0000209768 i posiadającą nadany nr NIP : 7292550218

Kupujący – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz jednostki naukowo-badawcze nie prowadzące działalności gospodarczej, zawierające ze Sprzedającym umowę kupna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Inne podmioty nie mogą dokonywać transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Strony – oznacza Sprzedającego i Kupującego,

Sklep Internetowy – oznacza należący do Sprzedającego interaktywny serwis internetowy, funkcjonujący pod adresem : www.witko.com.pl, umożliwiający Kupującym dokonywanie zakupu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Produkty – oznaczają fabrycznie nowe odczynniki chemiczne, przyrządy i urządzenia oraz wszelki inny sprzęt laboratoryjny prezentowany w Sklepie Internetowym.

Produkty Niepełnowartościowe – oznaczają odczynniki, przyrządy i urządzenia, oznaczone w ten sposób przez Sprzedającego, z uwagi na to, że nie są rzeczami nowymi lub pełnowartościowymi. Produkty Niepełnowartościowe mogą być przeznaczone do sprzedaży na odrębnych zasadach.

Zamówienie wstępne - oświadczenie Kupującego złożone Sprzedającemu na udostępnionym przez Sprzedającego formularzu, stanowiące wstępną ofertę nabycia określonego Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, aktualną w określonym przez Sprzedającego terminie.

Zamówienie końcowe - oświadczenie Kupującego złożone Sprzedającemu na udostępnionym przez Sprzedającego formularzu, stanowiące ostateczną ofertę nabycia określonego Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Cena - widniejąca na stronie Sklepu Internetowego cena przypisana do danego Produktu zawierająca w sobie ewentualnie przyznany Kupującemu indywidualny rabat.

 

§ 2

 

Niniejszy Regulamin zawiera kompleksową regulację praw i obowiązków Stron, a także zasad sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i żadne inne przepisy, za wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz oddzielnych umów zawartych przez Strony w formie pisemnej, nie mają w tym zakresie swego zastosowania. W szczególności Sprzedającego nie obowiązują jakiekolwiek wzorce umowne przedstawione przez Kupującego, takie jak ogólne warunki zakupu lub ogólne warunki dostaw.

 

§ 3

 

Sklep Internetowy nie świadczy żadnych usług posprzedażowych.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 4

 

 1. Prezentacja Produktów na witrynach Sklepu Internetowego nie stanowi oferty ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania Zamówień na zakup Produktów.
 2. Sprzedający może w każdej chwili zaktualizować lub wycofać ze sprzedaży poszczególne Produkty. Tego rodzaju zmiany asortymentowe nie mają jednak zastosowania do przyjętych do realizacji Zamówień chyba, że producent/dostawca danego Produktu wycofa go ze sprzedaży lub wydłuży czas jego dostawy.
 3. Nazwy i marki, którymi opatrzone są Produkty, należą do ich właścicieli i związane z nimi prawa nie podlegają przeniesieniu na Kupującego wraz z zakupionym Produktem.
 4. Sprzedaż Produktów koncesjonowanych lub wymagających posiadania odpowiedniego zezwolenia może być realizowana wyłącznie na rzecz Kupujących uprawnionych donabycia tego rodzaju Produktów i po przedłożeniu Sprzedającemu wymaganych prawem koncesji lub zezwoleń.
 5. Informacje dotyczące produktów zawarte w ich opisach mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią wiążącej specyfikacji. Kupujący powinien zapoznać się z cechami Produktu przed złożeniem zamówienia i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przydatność Produktu do planowanego przez Kupującego użytku.

 

§ 5

 

Sprzedaż Produktów dokonywana jest z zastrzeżeniem ich własności na rzecz Sprzedającego, do daty uiszczenia całości Ceny i pozostałych kosztów ich dostawy.

 

§ 6

 

Warunkiem dokonywania przez Kupującego transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru we wniosku o rejestrację.

 

 

III. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE UMÓW

 

§ 7

 

 1. Kupujący, chcąc nabyć wybrane Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, jest zobowiązany złożyć na nie Zamówienie.
 2. Kupujący, z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 ust. 2, ma możliwość złożenia Zamówienia Wstępnego, gwarantującego Kupującemu wymienione w nim ceny i warunki dostawy przez okres ważności tego Zamówienia. W przypadku gdy w Zamówieniu Końcowym zostanie zmniejszony zakres wynikający z Zamówienia wstępnego, ceny zamówionych Produktów oraz warunki ich dostaw mogą ulec zmianie.
 3. Warunkiem skuteczności Zamówienia jest uprzednie zarejestrowanie się przez Kupującego w bazie danych Sklepu Internetowego, przez wypełnienie dostępnego na jego stronach Formularza Rejestrowego w zakresie wszystkich jego obligatoryjnych pól. Po zarejestrowaniu Kupującego i po weryfikacji podanych przez niego danych rejestrowych, Kupujący otrzymuje indywidualny kod dostępu ułatwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za :
  • prawdziwość danych podanych w Formularzu Rejestrowym oraz w Zamówieniu i za wszelkie skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych lub niepełnych,
  • przestrzeganie bezwzględnego zakazu udostępniania przydzielonego mu kodu dostępu innym podmiotom, gdyż Sprzedający poprzez kod dostępu daje Kupującemu wgląd do bazy danych Sprzedającego, stanowiących jego prawnie chronioną tajemnicę handlową.
  • ochronę bezpieczeństwa przydzielonego kodu dostępu, którego każdorazowe użycie będzie traktowane jako użycie przez Kupującego ze skutkami odnoszącymi siębezpośrednio do Kupującego, niezależnie od tego, czy kod ten został faktycznie użyty przez Kupującego , czy przez inny podmiot.
 5. Zamówienie może być złożone wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przez wypełnienie na przeznaczonym do tego formularzu Zamówienia, wszystkich obligatoryjnych pól.
 6. Składając Zamówienie Kupujący upoważnia Sprzedającego do potwierdzenia danych Kupującego w sposób, jaki jest dla Sprzedającego dostępny (np. mailem, faxem, telefonicznie, pisemnie).
 7. Sprzedający zawiadamia Kupującego o otrzymaniu Zamówienia na podane w Formularzu Rejestrowym lub w Zamówieniu dane kontaktowe Kupującego. Zawiadomienie to nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji lecz jest jedynie informacją dla Kupującego o skutecznym doręczenia Zamówienia Sprzedającemu.

 

§ 8

 

Sprzedający, na podstawie otrzymanego Zamówienia, weryfikuje dostępność wymienionych w nim Produktów, ich cenę oraz możliwości dostawy i w zależności od tych ustaleń : 

 1. potwierdza Kupującemu przyjęcie Zamówienia w całości do realizacji lub
 2. informuje Kupującego o braku możliwości realizacji Zamówienia, podając czy i w jakim zakresie oraz na jakich warunkach Zamówienie może być zrealizowane.

 

§ 9

                                                                                                                                               

Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia jego zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, dochodzi między Stronami do zawarcia umowy kupna- sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu.

 

§ 10

 

 1. Po otrzymaniu przez Kupującego informacji od Sprzedającego o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części :
  • Zamówienie pierwotne traci ważność w całości,
  • Kupujący może złożyć korektę Zamówienia wskazując w niej tę część Zamówienia pierwotnego, która wg informacji Sprzedającego, może być zrealizowana.
 2. Zamówienie skorygowane stanowi nowe Zamówienie podlegające realizacji na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale III.

 

§ 11

 1. Zamawianie Produktów Niepełnowartościowych może być dokonywane wyłącznie na podstawie odrębnego Zamówienia, obejmującego tylko te Produkty Niepełnowartościowe. Niedopuszczalne jest łączenie Produktów i Produktów Niepełnowartościowych w ramach jednego Zamówienia.
 2. Składanie, przyjmowanie Zamówień oraz zawieranie umów dotyczących Produktów Niepełnowartościowych jest realizowane odpowiednio według zasad określonych w § 7 do § 10.

 

IV. PŁATNOŚCI

 

§ 12

 

 1. Ceny są cenami netto, podlegającymi zwiększeniu o należny podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Cen, w szczególności w przypadku zmiany cen stosowanych przez producentów/dostawców lub wyczerpania zapasów magazynowych danego Produktu. Zmiana Ceny staje się obowiązująca dopiero po jej zamieszczeniu na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Strony wiąże Cena podana w Zamówieniu, potwierdzonym przez Sprzedającego.
 4. Przy dokonywaniu płatności w formie przedpłaty, w szczególności na podstawie faktury proforma, Sprzedający przyjmie Zamówienie do realizacji i potwierdzi termin dostawy po wpłynięciu środków wynikających z ww. przedpłaty lub faktury.

 

§ 13

 

Kupujący zobowiązany jest wraz z Ceną zapłacić koszty transportu oraz ubezpieczenia zamówionych Produktów, wg ich ryczałtowej wysokości wskazanej na stronach Sklepu Internetowego, uzależnionej od łącznej wartości Zamówienia oraz rodzaju przesyłki.

 

§ 14

 

 1. Płatność za zamówione Produkty winna być dokonywana w formie i w terminie płatności przypisanym Kupującemu przy jego rejestrowaniu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedający wedle swego wyboru przewiduje następujące formy płatności:
  • przedpłaty przelewem dokonanym na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak wpływu środków w tym terminie na rachunek Sprzedającego upoważnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji Zamówienia i do odpowiedniego wydłużenia czasu jego późniejszej realizacji lub do odstąpienia od umowy;
  • za pobraniem przez przewoźnika, przy odbiorze dostarczonej przesyłki;
  • w określonym czasie po dostawie, liczonym od momentu wystawienia faktury.

 

§ 15

 

Faktura za zakupione Produkty wystawiana jest przez Sprzedającego na dane Kupującego zamieszczone w Formularzu Rejestrowym lub w Zamówieniu i doręczana jest Kupującemu wg jego wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej, po dokonaniu płatności za dostarczone Produkty.

 

V. WARUNKI REALIZACJI UMÓW

 

§ 16

 

 1. Sprzedający wysyła Produkty do wskazanego w Zamówieniu odbiorcy i na wskazany adres dostawy, za pośrednictwem wybranych spedytorów lub przewoźników.
 2. Produkty są dostarczane do odbiorcy na koszt i ryzyko Kupującego, w związku z czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, nie wynikające z jego wyłącznej winy, skutki opóźnienia w dostawie lub za utratę, czy uszkodzenie przesyłki w czasie od wydania jej przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji Zamówienia nie przekraczał wskazanej na potwierdzeniu zamówienia liczby dni, poczynając od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedający może dokonać zmiany terminu realizacji Zamówienia w przypadku przejściowego braku dostępności zamówionych Produktów z przyczyn od Sprzedającego niezależnych.
 5. Na każdym etapie realizacji Zamówienia Sprzedający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, również bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 180 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego żadne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot zapłaconej Ceny.

 

§ 17

 

 1. Kupujący zobowiązany jest doprowadzić, w miejscu i w czasie awizowanym przez przewoźnika, do odbioru zamówionej przesyłki przez osoby legitymujące się upoważnieniem Kupującego do jej odbioru. W przypadku nie odebrania przesyłki, koszty jej zwrotu do Sprzedającego i ewentualnie ponownej wysyłki ponosi Kupujący.
 2. Osoba fizyczna dokonująca zakupu jako bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającego dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zachowuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w szczególności poprzez przesłanie formularza odstąpienia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t.j. z późn. zm.). Oświadczenie można przesłać w formie elektronicznej na adres  sklep@witko.com.pl . Podmiot dokonujący ww. odstąpienia poniesie koszt zwrotu zakupionych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VI. GWARANCJA i REKLAMACJE

 

§ 18

 

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Produkty na okres wskazany w opisie danego Produktu. Jeżeli opis Produktu nie wskazuje okresu gwarancji, Produkt nie jest objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji biegnie od daty wydania Produktu odbiorcy wskazanemu w Zamówieniu i kończy się po czasie określonym indywidualnie dla danego rodzaju Produktu, wskazanym przy jego opisie.
 3. Gwarancja obejmuje wady Produktu, nie wynikające z jego niewłaściwego przechowywania, czy użycia.
 4. Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest złożenie przez Kupującego, w terminie do 14 dni od wykrycia wady, pisemnej reklamacji wskazującej wadliwy Produkt, datę i nr Zamówienia oraz opisującej ujawnioną wadę, a także dostarczenie Sprzedającemu wadliwego produktu, na koszt Kupującego.
 5. Sprzedający, uznając reklamację za zasadną, może - wg swego uznania - wadliwy Produkt naprawić lub wymienić na nowy. W przypadku, gdyby wymiana Produktu na nowy lub jego naprawa była niemożliwa, Sprzedającemu przysługuje prawodo odstąpienia od umowy w zakresie tego Produktu/Produktów, za zwrotem Kupującemu zapłaconej ceny.
 6. Reklamacje odczynników zakupionych w fabrycznie zamkniętych, nienaruszonych opakowaniach będą uznawane tylko w przypadku uznania reklamacji przez producenta.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 8. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikające z wad towaru, a jego odpowiedzialność wynikająca z zawartej umowy sprzedaży zawsze ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.

 

§ 19

 

 1. Kupujący lub wskazany przez niego odbiorca są zobowiązani zapoznać się ze stanem przesyłki w momencie jej odbioru od przewoźnika.
 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki uszkodzenia jej opakowania, widocznych braków ilościowych lub innych wad, odbiorca zobowiązany jest doprowadzić do potwierdzenia istnienia tych wad lub braków odpowiednim zapisem w protokole odbioru lub w innym dokumencie reklamacyjnym (np. notatce), sporządzonym z udziałem i z podpisem przewoźnika.
 3. Wady przesyłki lub jej braki ilościowe widoczne przy odbiorze, a nie potwierdzone przez przewoźnika, mogą nie być uwzględnione przez Sprzedającego.

 

§ 20

Produkty Niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

 

Strony wyrażają zgodę na składanie wzajemnych oświadczeń w formie elektronicznej, przy czym :

 • korespondencja przeznaczona dla Sprzedającego winna być kierowana na adres : sklep@witko.com.pl ,
 • korespondencja przeznaczona dla Kupującego będzie kierowana na adres mailowy Kupującego podany w Formularzu Rejestrowym lub w Zamówieniu i będzie uważana za skutecznie doręczoną i wiążącą Kupującego niezależnie od tego, kto ją pod tym adresem odczytał.

 

§ 22

 

 1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się nawzajem o wszelkich zmianach swych danych podanych drugiej stronie w związku z dokonaną rejestracją Kupującego w Sklepie Internetowym lub ze złożonym Zamówieniem, przy czym Sprzedający może dokonać takiego powiadomienia wyłącznie na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Zaniechanie dokonania określonego w ust. 1 powiadomienia powoduje, że wszelkie czynności dokonywane przez stronę nie powiadomioną, przy użyciu nieaktualnych danych drugiej strony, będą skuteczne dla tej drugiej strony, a w szczególności korespondencja doręczona na nieaktualny adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

 

§ 23

 

Wykrycie działań Kupującego zmierzających do naruszenia obowiązków wskazanych w § 7 ust. 4 upoważnia Sprzedającego do podjęcia odpowiednich środków zaradczych, w tym w szczególności zablokowania dostępu do Sklepu Internetowego a nawet usunięcia konta.

 

 

§ 24

 

Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia i konieczności ich rozstrzygnięcia przez sąd, wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo wg siedziby Sprzedającego. Jeżeli Kupującym jest podmiot, o którym mowa w § 17 ust. 2 obowiązuje właściwość ogólna sądów powszechnych.

 

§ 25

 

Brak możliwości realizacji zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie wyklucza nabycia tych Produktów od Sprzedającego w drodze indywidualnej oferty.

 

§ 26

 

Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla stron z datą ich zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.


Partnerzy i dostawcy WITKO
Zaufali namWszelkie prawa zastrzeżone. ©
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA